Samen school maken

Wij vinden het belangrijk dat de verschillende partners en betrokkenen bij onze school inspraak hebben in onze werking. Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen. Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.
Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur. De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op. De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen van het pedagogische team.

De leerlingenraad

Onze school heeft een eigen leerlingenraad. Leerlingen die graag deel willen uitmaken van de leerlingenraad, stellen zich vooraf kandidaat. De leerlingen van de lagere school houden in het begin van het schooljaar een verkiezing. Uit de verkozen leerlingen wordt een voorzitter en een secretaris gekozen.

De leerlingenraad vergadert elke maand. Op de vergadering brengen leerlingen knelpunten en zaken die voor verbetering vatbaar zijn aan en dienen zij voorstellen in om de leefbaarheid op school voor iedereen te verbeteren.

De leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad vertegenwoordigen alle leerlingen van onze school. Ze stellen zich dan ook voor in alle klassen, lichten zelf toe wat hun taak is en sporen de leerlingen aan om voorstellen of opmerkingen door te geven.

Oudercomité

Ons oudercomité is een groep van enthousiaste en geëngageerde ouders die het schoolteam ondersteunt en een meerwaarde wil bieden aan de school.

Jaarlijks organiseren zij samen met het schoolteam tal van activiteiten waarvan de opbrengst integraal naar initiatieven gaat ten voordele van alle kinderen van De Klimop.

Ben je zelf een gemotiveerde ouder die wat tijd wil vrijmaken om op een constructieve manier deel uit te maken van ons oudercomité?

Wil je mee vergaderen of wil je meehelpen op een eetdag, schoolfeest, … Hoe groot of klein je inbreng ook kan zijn, alle hulp is welkom.

Wil je graag een handje toesteken, neem dan zeker even contact op met de school.


Onze werking