Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Bjorn De Maertelaere
Secretariaat Juf Tinneke

ONZE KLEUTERSCHOOL

1ste kleuterklas juf Sandra
2de kleuterklas juf Elke
3de kleuterklas meester Jelle
Kleuterturnen juf Sonja
Leerlingenbegeleiding juf Sabine & juf Katrien

ONZE LAGERE SCHOOL

1ste leerjaar juf Sam
2de leerjaar juf Sofie / juf Sigrid
3de leerjaar juf Carolien
4de leerjaar juf Heleen / juf Astrid
5de leerjaar juf Conny
6de leerjaar juf Sara
Leerlingenbegeleiding juf Sabine en juf Katrien

ONZE MEDEWERKERS

Zorgcoördinator juf Sabine 013 61 03 59
Onderhoudspersoneel Wulf Vandenbrande & Sven Verlooy

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen.

Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

Hoofdzetel CLB Limburg-Noord Adite

Nijverheidslaan 10
3290 Diest
Tel. 011 45 62 70
clb.limburg.noord-adite@g-o.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuteronderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.30u
Dinsdag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.30u
Woensdag 08.45u - 11.30u
Donderdag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.30u
Vrijdag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.00u

Lager onderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.30u
Dinsdag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.30u
Woensdag 08.45u - 11.30u -
Donderdag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.30u
Vrijdag 08.45u - 12.20u 13.20u - 15.00u

Middagpauze

Samen eten zorgt bij ons op school voor extra ontmoetmomentjes, zowel tussen de leerlingen als met de leerkrachten. We eten meestal in de refter, maar bij mooi weer picknicken de kinderen buiten. Altijd samen met enkele leerkrachten uit ons eigen team.

De kinderen brengen hun eigen lunchpakketje mee. Bij het middageten drinken we water, omdat wij weten dat dit het gezondst is voor de kinderen. Best voorzie je hiervoor een hervulbare drinkfles, deze zijn immers gemakkelijk te hergebruiken en we zorgen graag voor het milieu.

Voor de kleine speeltijden breng je best een koekje en een stukje fruit mee. Zo kunnen we zowel in de voor- als in de namiddag genieten van een lekkere snack.

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden.

Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Enkele praktische afspraken

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 5 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid.

Een leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet omdat (een van) de ouder(s) ziek is.

Briefwisseling

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas informatie mee te geven aan de leerlingen. Zo zal je af en toe brieven, brochures of tijdschriften van diverse organisaties in de schooltas van je kind vinden. Wij willen deze informatie niet achterhouden voor de ouders van onze leerlingen. We willen er graag op wijzen dat de school niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze informatie. Op onze eigen communicatie vind je steeds het schoollogo terug. Uiteraard zijn we dan wel verantwoordelijk voor alle inhoud.

Wij communiceren bij voorkeur via Smartschool met de ouders. Ouders die geen computer hebben, kunnen steeds een papieren versie ontvangen van alle brieven, brochures e.d.

Verkeersveiligheid

De veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel jullie als ouder en wij als de school spelen hierin een belangrijke rol.

Enkele afspraken omtrent verkeersveiligheid

 • Gebruik het zebrapad.
 • Wie te voet naar school komt of met de fiets draagt een veiligheidshesje (goed zichtbaar). Fietsers dragen best ook een fietshelm.
 • De parking achter de school (ingang Gerhoevenstraat) is uitsluitend voor het personeel.

De kinderen mogen niet tussen de auto’s lopen. Deze poort is dicht tijdens de schooluren.
Bij het verlaten van de school geven de leerkrachten nauwgezette aanwijzingen aan de kinderen.

Wij zorgen ervoor dat de kinderen veilig de straat kunnen oversteken. Kinderen mogen de straat niet vroeger oversteken dan toegelaten.

Sport op school

Twee maal per week krijgen de kleuters turnen. Wij vragen om op die dagen je kind gemakkelijke kledij aan te doen. Via de kleuteragenda laten we je weten op welke dagen de kleuters turnen.

Tijdens de sportles in de basisschool dragen jongens en meisjes dezelfde kledij

 • Sportbroek (kort of lang)
 • Sportsokken
 • T-shirt van de school
 • Sportschoenen

Alles wordt opgeborgen in een turnzak voorzien van naam, voornaam en klas.

Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In dat geval hebben we een doktersattest nodig.

De data van de zwemlessen vind je terug op de kalender.

Verzekering

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kleding, pennenzak, …

Wat te doen bij een ongeval?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokterstussenkomst nodig blijkt.

Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.

Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet nemen.

Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat of afprinten via de website in de bijlage van
het schoolreglement van de school. Je kan het best meenemen bij elk doktersbezoek.

 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.

Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa, …). Het is best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school.

Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Schoolonkosten en facturatie

Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen betaald worden.

Voor het basisonderwijs geldt de maximumfactuur. De wetgever onderscheidt twee elementen:

De scherpe maximumfactuur:

 • Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor andere buitenschoolse activiteiten waaraan
  de klas deelneemt. Dat kan een bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling zijn,
  workshops, sportactiviteiten tijdens de schooluren of uitstappen in het kader van een project. Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie.
 • De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis schoolzwemmen.
 • Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende bedragen vastgelegd, die elk schooljaar
  geïndexeerd worden.

Per activiteit wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door de betrokken leerkracht met daarop de
datum, de activiteit, de kostprijs en de leerlingen die deelgenomen hebben. Deze worden op het
secretariaat binnen gebracht. Op basis van deze lijsten zal de factuur per maand gemaakt worden.
Dit maakt dat de kinderen voor de uitstappen geen cash geld meer moeten meebrengen naar school.
Kinderen die afwezig zijn met een doktersbriefje moeten de uitstap niet betalen als de school of
andere leerlingen hiervoor ook geen kosten hebben.

De minder scherpe maximumfactuur:

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Voor meerdaagse uitstappen mag voor kleuters geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. In de lagere school mag de totaalprijs voor de zes leerjaren van de lagere school tezamen niet hoger liggen dan € 445,- voor bos-, zee- en sportklassen.
Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan toezicht, drankjes, leerlingenvervoer, tijdschriften, … De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

De betaling van al deze kosten zal via maandelijkse overschrijving gebeuren.

Studietoelage

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.
Je dient je aanvraag best bij het begin van het schooljaar in. Hoe eerder je je aanvraag volledig indient, hoe eerder je je toelage krijgt uitbetaald. Je vraagt de studietoelage aan uiterlijk voor het einde van het schooljaar.
Aanvragen die je na die datum indient, worden niet meer onderzocht.

Meer informatie en de aanvraagformulieren vind je via www.studietoelagen.be of via het secretariaat van de school.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt op het einde van het schooljaar meegegeven.

Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren voor 30/06 van het vorige schooljaar.

Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.